Dins la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample convoquem el concurs fotogràfic de la Festa Major obert a tothom.

RESUM DE LES BASES
• Les fotografies han de fer-se entre el divendres 27 de setembre i el diumenge 6 d’octubre de 2019.
• Les fotografies s’han de pujar a les xarxes socials Instagram i/o Twitter i fent servir l’etiqueta (hashtag) #FMEsqEixample.
• S’estableixen dos premis:
Premi a la fotografia guanyadora:
• 100€
Premi a totes les persones participants:
• Subscripció per 1 any a la revista Infogai (sempre que la persona
participant en faciliti les dades postals per enviar-li).

BASES COMPLERTES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC FESTA MAJOR DE L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE 2019

Organitza i Coordina: Associació Encara en Acció, moviment afectiu, sexual i de gènere
Col·labora: Associació 17 de Maig

1. Objecte
L’objecte del concurs és animar la participació de la ciutadania a la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample i promocionar la Festa Major per mitjà de la participació en un concurs de fotografia sobre les activitats que configuren el programa de les festes, utilitzant les xarxes socials Instagram i Twitter i fent servir l’etiqueta (hashtag) #FMEsqEixample. Un jurat en triarà la que consideri millor i la premiarà segons estableixen aquestes bases.
Les fotografies hauran d’estar fetes durant aquest 2019 i anomenar l’activitat en què està realitzada

2. Destinataris
El concurs és obert a qualsevol persona física que compleixi els requisits establerts en aquestes bases.

3. Termini
Les persones que vulguin participar en el concurs han de pujar les fotografies entre el divendres 27 de setembre i el diumenge 6 d’octubre de 2019.
No s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà de la finalització del concurs.

4. Forma de participació
Per a participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram o a Twitter amb un perfil públic real i respectar les condicions legals d’aquestes xarxes:
• Instagram: http://instagram.com/legal/terms/, i
• Twitter: https://twitter.com/tos?lang=es
Els participants hauran de:
• Realitzar una o més fotografies de l’activitat i celebració de la Festa Major 2019.
• El motiu pot ser qualsevol que estigui relacionat amb la Festa Major, les seves activitats i la participació ciutadana.
• Posar un títol a la fotografia, preferiblement identificatiu del lloc o l’acció fotografiats.
• Etiquetar la fotografia amb l’etiqueta o hashtag #FMEsqEixample, sense perjudici d’altres etiquetes que l’autor de la fotografia vulgui incloure.
• Publicar la foto a la xarxa Instagram o Twitter, mitjançant el seu usuari.
No existeix limitació a la quantitat de fotografies per participant i no es tindran en compte les valoracions d’altres usuaris sobre les fotografies que hi participin.

5. Característiques de les fotografies
Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat respecte a cada imatge que:
• L’ha fet a l’Esquerra de l’Eixample.
• L’ha fet durant el transcurs de la Festa Major del 2019.
• Ha sigut feta pel participant i és una obra original seva.
• No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.
• Pel sol fet de participar en aquest concurs els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright de les seves fotografies i, en conseqüència, tenir-ne els drets d’autor i els drets d’imatge.
• El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional del Districte i l’entitat, així com les que siguin discriminatòries o ofensives per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió, opció sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal o social contra persones, entitats o institucions.
• L’organització queda exonerada, no fent-se responsable, respecte al incompliment del participant de qualsevol garantia en matèria de drets de la propietat intel·lectual, industrial, secret comercial, d’imatge o qualsevol altre dret de la propietat, així com qualsevol responsabilitat que pogués derivar del compliment defectuós o incompliment per part dels participants del concurs de les bases presents.

6. Premis
S’estableixen dos premis:
Premi a la fotografia guanyadora:
• 100€
Premi a totes les persones participants:
• Subscripció per 1 any a la revista Infogai (sempre que la persona participant en faciliti les dades postals per enviar-li).

Aquests premis estan exclosos del IRPF, de conformitat amb el 75.3 F) del Reial Decret 439/2007, de reglament del IRPF, per no superar el valor de 300 Euros.

7. Acceptació de les bases
La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives que en realitzi el jurat.
Pujar les fotografies a Instagram i/o Twitter amb l’etiqueta #FMEsqEixample significa l’acceptació d’aquestes bases, així com que els organitzadors es puguin posar en contacte amb els guanyadors i finalistes a través d’un missatge a la fotografia.
De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades no seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l’associació Encara en Acció, moviment afectiu, sexual i de gènere amb CIF G66409251.
De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l’associació 17 de Maig amb CIF G66409319 i domicili social situat en c. Palau Solità, 74, 08033, Barcelona, amb la finalitat de poder gestionar les condicions i avantatges de ser subscriptor de la revista Infogai. En compliment amb la normativa vigent, l’associació 17 de Maig informa que les dades seran conservades durant un període d’un any.
L’associació 17 de Maig informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que l’associació 17 de Maig es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic revista.infogai@gmail.com.
L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.

8. Jurat
Els membres del jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els missatges que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases.
El jurat està format per professionals de l’àmbit cultural i de l’entitat organitzadora.
El jurat tindrà la facultat de triar la fotografia finalista.
El jurat en la seva deliberació valorarà:
• La representativitat de la Festa Major, també els aspectes insòlits de la mateixa.
• La qualitat d’imatge instantània i caçada al moment.
• La qualitat de la imatge presentada.
• L’originalitat de la imatge presentada.
Les decisions preses per aquest jurat seran inapel·lables.
El jurat podrà declarar desert el concurs.

9. Publicitat
La persona guanyadora i la fotografia es publicaran al web i xarxes socials de l’organitzador del concurs.

En el cas de conflicte, les bases se sotmeten a la jurisdicció de l’organitzador.